top of page

Zaštita na radu

Zaštita na radu je sastavni dio organizacije rada i izvođenja radnog procesa, a ostvaruje se obavljanjem poslova zaštite na radu i primjenom propisanih, ugovorenih, kao i priznatih pravila zaštite na radu te naređenih mjera i uputa poslodavca. 
Izrada procjene rizika

Poslodavac je u cilju unapređenja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu dužan procjenjivati opasnosti za život i zdravlje radnika radi njihovog sprečavanja ili smanjenja te je dužan izraditi ili posjedovati procjenu rizika i u tu svrhu osigurati sva potrebna sredstva. 

Obveza izrade procjene rizika proizlazi iz Zakona o  zaštiti na radu (NN, 71/14 i 118/14) članak 18. 

 

Revizija procjene rizika

Poslodavac ima obvezu da procjena rizika sadrži postojeće stanje. Ukoliko se postojeće stanje razlikuje od onog analiziranog u procjeni rizika, potrebno je napraviti reviziju procjene rizika.

 

Izrada procjene opasnosti za radna mjesta s računalom

Poslodavac je dužan izraditi procjenu opasnosti za radna mjesta s računalom na kojima radnici rade više od 4 sata dnevno. Obveza izrade procjene opasnosti utvrđena je Pravilnikom o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69/05)

Ispitivanje strojeva i uređaja

Poslodavac je dužan redovito obavljati preglede svih strojeva i uređaja i osobnih zaštitnih 
sredstava koja koristi radi utvrđivanja da li su na njima primijenjeni propisi zaštite na radu i da li 
zbog nastalih promjena tijekom uporabe ugrožavaju sigurnost i zdravlje radnika. 
Poslodavac je dužan na propisani način obavljati ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim 
opasnostima u sljedećim slučajevima: 

  • prije njihovog stavljanja u uporabu

  • najmanje jedanput nakon dvije godine njihove uporabe

  • poslije rekonstrukcije, a prije ponovnog početka korištenja

  • prije početka korištenja na novom mjestu uporabe, ako su strojevi i uređaji premješteni s jednog mjesta na drugo pa su zbog toga rastavljena i ponovo sastavljena 

​Prema Zakonu o zaštiti na radu (NN, 71/14 i 118/14) članak 42.

 

Ispitivanja u radnom okolišu

Poslodavac je dužan obavljati ispitivanja radnog okoliša i u radnim prostorima i izvan radnih prostorija. 

Poslodavac je dužan obavljati ispitivanja u radnim prostorijama: 

  • u kojima proces rada koji se u njima obavlja utječe na temperaturu, vlažnost i brzinu strujanja zraka

  • u kojima u procesu rada nastaje buka i vibracija

  • u kojima se pri radu koriste ili proizvode opasne tvari

  • u kojima pri radu nastaju opasna zračenja

  • u kojima je pri radu potrebno osigurati odgovarajuću rasvjetu. 

Poslodavac je dužan obavit ispitivanjai u rokovima koji ne mogu biti duži od dvije godine. Neovisno od toga obveza ispitivanja postoji odmah nakon što su nastali uvjeti zbog kojih je ispitivanje obvezno, kao i nakon svake promjene u radnom okolišu koja ima utjecaja na stanje utvrđeno prethodnim ispitivanjem.

Prema Zakonu o zaštiti na radu (NN, 71/14 i 118/14) članak 45.

Izrada plana evakuacije

Poslodavac je dužan utvrditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja i s njim upoznati sve radnike.
Na osnovi tog plana moraju se provesti praktične vježbe evakuacije najmanje jedanput u dvije godine. 

Prema Zakonu o zaštiti na radu (NN, 71/14 i 118/14) članak 55.

 

Izrada pravilnika iz zaštite na radu

Poslodavac je dužan u pisanom obliku utvrditi organizaciju provedbe zaštite na radu, pravila zaštite te prava, obveze i odgovornosti njegovih ovlaštenika i radnika. Prema Zakonu o zaštiti na radu (NN, 71/14 i 118/14) članak 19.

Vođenje poslova zaštite na radu u tvrtkama

Poslodavac može vođenje poslova zaštite na radu ugovoriti s pravnom osobom ovlaštenom za obavljanje poslova zaštite na radu bez zapošljavanja stručnjaka zaštite na radu. Prema Zakonu zaštite na radu (NN, 71/14 i 118/14) članak 20.

bottom of page