top of page

Osposobljavanje

Prema Zakonu o zaštiti na radu (NN, 71/14 i 118/14) i Zakonu zaštite od požara (NN 92/10) poslodavac je dužan izvršiti sljedeća osposobljavanja: osposobljavanje za rad na siguran način, osposobljavanje  poslodavca ili ovlaštenika, osposobljavanje neposrednog ovlaštenika, osposobljavanje povjerenika radnika, osposobljavanje radnika za siguran rad s računalom, osposobljavanje radnika za voditelja/zamjenika evakuacije i spašavanja, osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći, osposobljavanje radnika za preventivno gašenje požara. 
Osposobljavanje za rad na siguran način

Poslodavac je dužan radnika obavijestiti o svim činjenicama i okolnostima koje utječu ili bi mogle utjecati na sigurnost i zdravlje radnika vezanim uz obavljanje poslova i osposobiti ga za rad na siguran način: 

  • prije početka rada

  • kod promjena u procesu rada

  • kod uvođenja nove radne opreme ili njezine promjene

  • kod uvođenja nove tehnologije

  • kod upućivanja radnika na novi posao

Prema Zakonu o zaštiti na radu (NN, 71/14 i 118/14) članak 27.

 

Osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika iz zaštite na radu

Poslodavci ili njihovi ovlaštenici moraju biti osposobljeni iz područja zaštite na radu, ako se radi o tehnologijama u kojima postoji opasnost od ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i poremećaja u tehnološkom procesu koji bi mogli ugroziti sigurnost radnika. Prema Zakonu o zaštiti na radu (NN, 71/14 i 118/14) članak 27.

 

Osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu

Poslodavac je dužan osposobiti povjerenika radnika prema Zakonu o zaštiti na radu (NN, 71/14 i 118/14) članak 27.

Osposobljavanje radnika za preventivno gašenje požara

Poslodavac je dužan osposobiti sve radnike za preventivno gašenje požara prema Zakonu o zaštiti od požara (NN, 92/10)

Osposobljavanje radnika za siguran rad s računalom

Poslodavac je dužan osigurati osposobljavanje radnika koji rade s računalom za rad na siguran način i to prilikom prvog raspoređivanja na radno mjesto, te prije provedbe svake promjene koja bi mogla utjecati na sigurnost i zdravlje na tom radnom mjestu.
Obveza osposobljavanja radnika za rad na siguran način proizlazi iz čl. 7. Pravilnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69/05).

Osposobljavanje radnika za voditelja/zamjenika evakuacije i spašavanja

Poslodavac je dužan osposobiti određeni broj radnika za evakuaciju i spašavanje prema Zakonu o zaštiti na radu (NN, 71/14 i 118/14) članak 55.

 

Osposobljavanje za pružanje prve pomoći

Poslodavac je dužan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći zaposlenicima za slučaj ozljede na radu ili iznenadne bolesti do njihovog upućivanja na liječenje zdravstvenoj ustanovi i osigurati pozivanje i postupanje javnih službi nadležnih za pružanje medicinske pomoći. 
Na svakom radilištu i u radnim prostorijama u kojima istovremeno radi do 20 radnika najmanje jedan od njih mora biti osposobljen i određen za pružanje prve pomoći te još po jedan na svakih daljnjih 50 radnika.  Prema Zakonu o zaštiti na radu (NN, 71/14 i 118/14) članak 24.

bottom of page